Svetniki so najprej sprejeli dnevni red in izglasovali tudi sklep, da bo točka Sanacijski program Javnega zavoda Sončni Kanin zaradi podajanja osebnih podatkov zaprta za javnost. V prvi točki so svetniki potrdili zapisnik 5. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

 1. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. – 2. branje

OS je Odlok v drugem branju sprejel soglasno

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda PRC- 1. branje in Letni delovni načrt Javnega zavoda PRC za leto 2019.

OS je Odlok v prvem branju sprejel soglasno, podal pa je tudi pripombe, ki jih morajo sprejeti vsi trije OS za sprejetje v drugem branju. Tudi Letni načrt PRC za leto 2019 so svetniki potrdili soglasno.

 1. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmerokomunalnega prispevka v Občini Bovec – skrajšani postopek

Najprej so svetniki izglasovali, da se Odlok o dopolnitvah sprejme po skrajšanem postopku.

Dopolnitev se nanaša na območje Vodenc, ki spada v tretje območje, s to spremembo pa bi območje umestili v drugo območje. Taka sprememba bi omogočila zaračunavanje komunalnega prispevka pri novogradnjah.

Os je odlok o dopolnitvi sprejel soglasno.

 1. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2019

Rebalans proračuna za leto 2019 se pripravi zaradi nekaterih sprememb v vrednostih posameznih proračunskih postavk,ki se pokažejo med letom tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Na prihodkovni strani se povečuje s 6.401.098,70na 6.517.526,64, na odhodkovni pa s7.967.836,05 na 8.073.991,03.

OS je predlog rebalansa sprejel.

 1. Poslovno poročilo 2018 in Program dela 2019 Javnega zavoda Turizem Dolina Soče

Poročilo je podal Janko Humar, direktor zavoda Dolina Soče.

OS se je seznanil s poročilom in sprejel sklep, da potrjuje poročilo in program dela.

 1. JULIJSKE ALPE-Klemen Langus, direktor turizma Bohinj in koordinator Skupnosti Julijskih Alp. Predlog organiziranja in financiranja skupnosti v letu 2019.

Os seje seznanil s predlogi organiziranja in financiranja Skupnosti v letu 2019

 1. Priznanja Občine Bovec za leto 2019

Komisija Občine Bovec za priznanja in odlikovanja je OS predlagala:

Denarno nagrado prejme Čebelarsko društvo Bovec

Občinsko priznanje se podeli Vladu Lipovcu in Sašu Ostanu

Plaketa Občine Bovec se podeli: Milošu Domevščku

Naziv častnega občana se podeli Robertu Trampužu.

OS je predlog Komisije v celoti potrdil.

 1. Letni program kulture za leto 2019

OS je soglasno potrdil letni program kulture za leto 2019

 1. Letni program športa za leto 2019

OS je soglasno potrdil letni program športa za leto 2019

 1. JZ Sončni Kanin: Cenik poletna sezona 2019/20

OS je cenik potrdil soglasno

 1. Sanacijski program Javnega zavoda Sončni Kanin (TOČKA JE ZAPRTA ZA JAVNOST)

Gradivo k točkam je objavljeno naspletnu strani: 6. redna seja

Zaradi obsežnosti dnevnega reda je bila pri 11. točki seja prekinjena in se bo nadaljevala v sredo, 19. 6. 2019, ob 18. uri.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC