V sredo so bili na ogledu dobrih praks s področja zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda v občini Postojna župani Občin Bovec, Kobarid in Tolmin Valter Mlekuž, Marko Matajurc in Uroš Brežan. Odzvali so se na povabilo direktorja Komunale Tomin Bertija Rutarja, ki je obisk tudi organiziral.

Župan Občine Postojna Igor Marentič je svoje kolege z veseljem sprejel in vsem udeležencem skupaj s predstavniki podjetja Kovod Postojna najprej razkazal prav omenjeno podjetje. Tam jih je sprejel direktor David Penko in jih povabil tudi na ogled vodarne Malni. Predstavil jim je Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., ki je nastalo leta 1992 z razdelitvijo takratnega Komunalnega podjetja Postojna na več podjetij.

»S pitno vodo oskrbujemo gospodinjstva in industrijo v občinah Pivka in Postojna. S cevovodi smo povezani tudi z občino Ilirska Bistrica, kamor občasno dobavljamo vodo za naselja ob občinski meji. Podjetje je v izključni lasti občin Postojna in Pivka in je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah opravlja nekatere izmed obveznih gospodarskih javnih služb,« je med drugim povedal Penko in opozoril na občutljivost območja za zagotavljanje neoporečne pitne vode. »Temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je varna oskrba prebivalcev na območju občin Postojna in Pivka s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. V upravljanju imamo dva vodovodna sistema in sicer Vodovodni sistem Postojna – Pivka (s tremi oskrbovalnimi območji, znotraj katerih je več naselij) in Vodovodni sistem Suhorje (z enim oskrbovalnim območjem in naseljem). Da bi dosegali cilje politike kakovosti na področju pitne vode, smo vzpostavili HACCP sistem. Z njim ugotavljamo, vrednotimo in nadziramo ter obvladujemo tveganja, ki so pomembna pri pripravi in distribuciji zdravstveno ustrezne pitne vode.  Seveda je tudi ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje, zato je pomembno skrbno in kakovostno načrtovanje ter urejanje le-te. Delovna enota Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru našega podjetja je odgovorna za dela v okviru obvezne lokalne javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Skrbimo za čiščenje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema, internih kanalizacijskih sistemov ter greznic, poleg tega pa upravljamo in skrbimo za nemoteno delovanje čistilnih naprav.«

Sledil je obisk Občine Postojna, v spremstvu župana Marentiča, vodje režijskega obrata Klemena Grilja in postojnskih gasilcev pa so si ogledali še Gasilsko reševalni center.

Kot imajo zapisano tudi na njihovi spletni strani, je star gasilski dom nekaj časa zadoščal potrebam, vendar je zaradi naraščajočega števila intervencij in posledično nabave novih vozil postal premajhen. Med predstavniki PGD Postojna in Občine Postojna so se že leta 2000 začeli dogovori za obnovo vzhodnega dela gasilskega doma ali novogradnjo. 25. oktobra 2016 pa je bila med Občino Postojna in izvajalcem CPG podpisana pogodba za gradnjo novega Gasilsko-reševalnega centra v Postojni. Investicija je bila zaključena in objekt predan svojemu namenu septembra 2018, financirana v večini s sredstvi iz proračuna Občine Postojna (2.557.000 EUR), s sredstvi države po 23. členu ZPO-1 (1.253.000 EUR), ki jih bo Občina iz lastnega proračuna vrnila v prihodnjih letih, in s sredstvi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (600.000 EUR).

Pod streho 3400 m2 notranjih uporabnih površin Gasilsko – reševalnega centra Postojna so poleg domačega gasilskega društva našli domovanje še Gasilska zveza Postojna, Civilna zaščita občine Postojna, reševalci in patronažna služba Zdravstvenega doma Postojna ter podjetje Meditransd.o.o Postojna.

»Zahvaljujem se direktorju Komunale Tolmin Bertiju Rutarju za organizacijo tega koristnega obiska, kolegu Marentiču in njegovim sodelavcem pa za topel in prijazen sprejem. Seveda sem v prvi vrsti navdušen nad videnim, saj nam daje potrditve, da se tako na področju zagotavljanja varne oskrbe prebivalcev s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo kot tudi pri ravnanju z odpadnimi vodami povsod soočamo s podobnimi težavami in pravzaprav najdemo podobne oziroma iste rešitve. Skrb za ohranjanje čistega in za življenje varnega okolja je preprostonaša naloga, zato moramo Občine zagotoviti maksimalno varnost na tem področju,« je po obisku povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: ARHIV OBČINE POSTOJNA