Najprej so svetniki potrdili dnevni red in zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Bovec.

 1. Predstavitev investicije “Hotel Kanin”

Sandi Kovačevič, direktor Hotela Cubo, je najprej predstavil njihovo delo v hotelu Cubo v Ljubljani in nato začetek obnove v Hotel Kanin. Po prvi investiciji so po njegovih besedah načrtno zaustavili dela tudi zaradi drugih nakupov in investicij v Sloveniji. Kar zadeva Hotel Kanin so prepričani, da ne morejo prodajati zgolj nočitvenih kapacitet, temveč produkt, kar pa v tem trenutku v Bovcu po njegovem ni mogoče vse leto. V tem trenutku jim manjkajo trije meseci obratovanja oziroma zasedenostiod pričakovane zasedenosti 10 mesecev letno. Hotel Kanin imajo namen odpreti v naslednjih 7. do 11. mesecih, odvisno od razvoja produkta. Hotel bo imel po novem 99 sob, 71 standardnih in komfort, 8 swite in ostale nadstandard, pričakujejo pa goste z večjim donosom. Ohranili so wellnes, vendar je potreben prenove in nadgradnje. Uredili bodo restavracijo, konferenčni center, recepcijo, prostore za ugodno dnevno bivanje, igralnice za otroke ipd.. Celotna investicija, ki zajema obnovoin kupnino 1,3 milijona evrov, bo na koncu znašala 11,5 milijona evrov. Če bi hotel odprli pred enim letom, bi jih po njegovi oceni danes ne bilo več na površju. Odgovarjal je tudi na posamezna vprašanja svetnikov. Med drugim je povedal, da o nakupu golf igrišča v Bovcu niso nikoli razmišljali, niti jim to ni bilo ponujeno. Sicer pa ocenjuje, da bi bilo treba v bovško golf igrišče vložiti okoli 5 milijonov evrov, da bi bilo igrišče vrhunsko in bi privabljalo prave goste.Sergej Vorožejkin je Kovačeviča dopolnil z besedami, da veliko vlagajo v promocijo, med drugim tudi s promocijskim filmčkom. Pripravili so elektronski rezervacijski sistem in se, kot je zatrdil, zelo trudijo pri promociji območja. Kljub vsemu pa na konkretna vprašanja, kdaj bodo odprli hotel, nista imela konkretnega odgovora oziroma nista postregla s konkretnim datumom. Iz izvajanja Sandija Kovačeviča je bilo celo razumeti, da destinacija trenutno ne ponuja dovolj za hotel s 4*+, pa tudi, da čakajo na prenovo smučišča Kanin in razvoj destinacije.

 1. Predstavitev in potrditev kandidata za direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin

Predstavil se je kandidat za direktorja Sončnega Kanina Rok Ovsenik, ki ga je Svet zavoda Sončni Kanin izbral na podlagi javnega razpisa. Je doktor turističnih ved in tudi nekdanji ekstremni smučar na tekmovalni ravni, tudi kot član olimpijske reprezentance. S Kaninom je že dolgo časa povezan tudi kot organizator tekem pri Smučarski zvezi Slovenije. Po športni karieri je bil predavatelj na Univerzi za turizem v Portorožu. V Bovec je prihajal tudi s študenti in po njegovem je Bovško enoredkih konkurenčnih turističnih destinacij v Sloveniji. Po turistiki je odšel v tujino in delal v turizmu v Clivelandu in nato na Floridi (7 let v Ameriki).

Razvoj smučišča Kanin Sella Nevea vidi v smislu razvoja celotne destinacije. Delal bo na povečanju obsega stacionarnega turizma v Bovcu in povečanju kakovosti smučišča, kar sta dve osnovni nalogi za dosega uspeha. Vzpostavitev in prodaja takega produkt je prav to, kar dobro obvlada. Ocenjuje, da je smučišče res v slabšem stanju, kot bi lahko bilo in obljublja, da se bo to spremenilo v kratkem času, hkrati pa upa, da bo destinacija skupaj našla dovolj moči za izvedbo zastavljenega projekta Kanin Bovec 2022. Priznava, da se na žičnico s tehnične plati ne razume, vendar pozna in obvlada sam smučarski produkt, zato se v celoti zaveda, kaj smučišče Kanin Sella Nevea potrebuje. V svoji karieri je že vodil manjše kolektive doma in v tujini, za vodenje kolektiva Kanin pa je prepričan, da bo nalogi kos. Začel bo sposnetkom stanja v sami delovni organizaciji,opravil bo razgovore z zaposlenimi, v prepričanju, da je treba ustvariti dobro in uspešno ekipo. Pri tem pa poudari, da nihče ni nenadomestljiv. Vrzel in s tem priložnost za povečanje prihodkov vidi v gostinski ponudbi. Zagotoviti je treba čim več obratovalnih dni v zimski sezoni, veliko pozornosti pa je treba nameniti poletni sezoni in nadgraditi ponudbo, tako kot to počnejo vsi svetovni smučarski centri. V sodelovanju z destinacijo je treba pripraviti atraktivne produkteza trge, pri čemer bo z veseljem sodeloval tudi širše.

Svetniki so Roka Ovsenika soglasno potrdili za direktorja Sončnega Kanina.

 1. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d,o.o.- 1. branje

Pripravljavec je obrazložil, da so se odločili za preoblikovanje v d.o.o. in ne v javno podjetje. Preoblikovanje javnega zavoda Sončni Kanin v družbo z  omejeno odgovornostjo Sončni Kanin d.o.o.,  v stoodstotni lasti Občine Bovec, ki je predlagano, je bilo predhodno usklajeno in dogovorjeno s pristojnimi ministrstvi, predvsem iz  razloga, da preoblikovanje ne bi  bilo sporno  zaradi  nepovratnih sredstev  Evropske unije in Republike Slovenije, ki jih je Občina Bovec pridobila za obnovo žičniških naprav na Kaninu in da preoblikovanje ne bi bilo v nasprotju s koncesijskimi pogodbami.

Za potrebe same ustanovitve gospodarske družbe Občina Bovec zagotovi ustanovni kapital družbe v naravi, in sicer v obsegu osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svojih knjigovodskih evidencah, so pa v  uporabi Javnega zavoda Sončni Kanin. Gre za manjša osnovna sredstva, ki niso vezana na nepremičnine ali večjo strojno opremo. Pred svetom je Odlok obravnavala Statutarno pravna komisijain ocenila, da je gradivo primerno za obravnavo na OS, spripombo, da bi bil Nadzorni svet številčnejši od predvidenega, in sicer naj bi štel 6 članov, od tega 4 predstavnike ustanovitelja Občine Bovec in 2 predstavnika delavcev.

Z dvema proti in enim vzdržanim svetnikom, je bil predlog Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d,o.o. v  1. branju sprejet.

 1. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskemnačrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) – 2.Branje

Po sprejetju predloga OPPN v prvem branju in ob dejstvu, da do drugega branja nihče od svetnikov ni vložil amandmajev, je bil predstavljen končni akt in izvedeno glasovanje.

Svetniki so OPPN Letališče Bovec soglasno potrdili.

 1. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec- skrajšanipostopek

Odbor za negospodarstvo in statutarno pravna komisija sta obravnavala predlog Odloka. Odbor za negospodarstvo pa ni imel pripomb, Statutarno pravna komisija pa je podala manjši pripombi oziroma dopolnila. Glavni namen Odloka je povečanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec in ureja upravičenost prejemnikov glede na stalno bivališče staršev.

Svetniki so najprej izglasovali sprejem po skrajšanem postopku in nato sprejeli Odlok z upoštevanjem pripomb.

 1. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. – 1. branje

S predloženim Odlokom o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. se predlaga tudi ukinitev Nadzornega sveta javnega podjetja spričo dejstva, da nadzorni svet v družbah z omejeno odgovornostjo ni obvezen organ in kot tudi v nadaljevanju predstavljeno nepotreben organ. O predlogu ukinitve sta zavzela pozitivno stališče tudi Skupščina javnega podjetja na svoji 5. seji dne 08.05.2018 in Svet ustanoviteljev na svoji 6. seji dne 13.06.2018. Komunala Tolmin d.o.o. namreč za potrebe pregledovanja bilanc stanja, izkazov uspeha, pravilnosti poslovanja vsako leto posebej angažira zunanjo revizijsko družbo. Nadziranje poslovanja nenazadnje lahko opravi na podlagi določil ZLS in Statuta posamezne občine ustanoviteljice nadzorni odbor občine ustanoviteljice, ali vsi nadzorni odbori skupaj.

Zaradi vsega zgoraj navedenega in v posledici uskladitve Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d. d. in ustanovitvi skupnega organa z veljavno zakonodajo, se v sprejem predlaga predloženi Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o., s katerim se na novo določajo pravila imenovanja in odpoklica direktorja, pristojnosti Sveta ustanoviteljev in Skupščine javnega podjetja glede na to, da se Nadzorni svet javnega podjetja ukinja. S predlaganim odlokom se dodaja nova dejavnost, to je dimnikarstvo. To dejavnost se v predlagani odlok uvršča iz razloga morebiti kasnejšega ukvarjanja Komunale Tolmin d.o.o. tudi z dimnikarsko dejavnostjo, v kolikor bi se pokazala potreba po opravljanju tovrstne dejavnosti, saj vemo, da se v Posočju srečujemo s pomanjkanjem izvajalcev tovrstne dejavnosti.

Odbor za gospodarstvo ni imel pripomb na preoblikovanje, statutarno pravna komisija pa je imela pomisleke prav glede imenovanja nadzornega sveta, ker meni, da je ta potreben, dopolniti pa je treba tudi 26. člen, saj mora biti jasno, kdo bo v Komunali Tolmin zastopal Občino.

Svetniki so s pripombami Statutarno pravne komisije v prvem branju Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. , soglasno sprejeli.

 1. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.

Svetniki so predlagane spremembe cen z enim glasom proti in enim vzdržanim, potrdili.

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK

Svetniki so soglasno sprejeli sklep, da se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkov.

 1. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018

Svetniki so Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 soglasno potrdili.

 1. Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje

Svetniki so v drugem branju z dvema glasovoma proti potrdili proračun za leto 2019, ki na prihodkovni strani predvideva 6.401.098,70€, na odhodkovni pa 7.967.836,05€. Ob koncu leta 2018 je bilo na računu 1.008.962,75€, letos pa proračun predvideva neto zadolževanje 413.994,38€.

 1. Soglasje k določitvi KZ za turizem Dolina Soče za  upravljavca parkiriščaVirje

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec daje soglasje  k določitvi  Javnega  zavoda za  turizem Dolina Soče za  upravljavca parkirišča Virje za nedoločen  čas.  Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo oupravljanju.

 1. Plakatna mesta

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec za volilno kampanjo za volitve poslancev v Evropski parlament, ki bo 26. 5. 2019, določi brezplačno plakatno mesto na bovškem trgu in potrjuje določitev pogojev, kot so predvideni z gradivom.

Na podlagi sklepa župan objavi javno objavo pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na potrjeni lokaciji v skladu s potrjenimi pogoji. Predvidena javna objava pogojev za volilno kampanjo je 21. 3. 2019, rok za prijavo je 10. 5. 2019 do 12h, pri čemer se upoštevajo že prejete vloge, odpiranje in žrebanje se opravi 10. 5.2019 ob 13h, plakatiranje pa je možno od 16. 5. 2019 do 26.5.2019.

 1. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

V tej točki so svetniki, glede na dosedanje izkušnje z neodzivnostjo Esotecha, ki je končno začel izvajati dela na vzhodni vpadnici Mala vas, sprejeli sklep, s katerim zavezujejo izvajalca Esotech, da najkasneje do 15. maja res zaključi z deli v prvi fazi s končno preplastitvijo.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC