Svetniki so najprej potrdili spremenjen dnevni red, s tem, da je župan Valter Mlekuž še pred predstavitvijo umaknil 2. točko Imenovanje podžupana. Na predlog enega izmed svetnikov pa je bila spremenjena tudi 6. točka, in sicer iz delavnice v točko Problematika Javnega zavoda Sončni Kanin.

V prvi točki so nato svetniki potrdili zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta.

  1. Sestava odborov in komisij Občine Bovec

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 1. redni seji obravnavala predloge za sestavo odborov in komisij Občine Bovec in med razpravo oblikovala nov predlog, nato pa na korespondenčni seji še enkrat popravila svoj prvotni predlog in ga predlagala OS v sledeči obliki:

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bovec imenuje:

V odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
Silvan Hrovat, Boštjan Komac, Jernej Skok, Adis Hrovat, Igor Černuta, Klemen Kavs, Barbara Leban.
Za predsednika se predlaga Adisa Hrovata.

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:
JakaVidmar, Tjaša Kranjc Trebše, Jernej Skok, Klavdija Stergulc, Erik Cuder, Marija Kravanja, Miro Bozja
Za predsednika se predlaga Jako Vidmarja.

V Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami:
Miha Sotlar, Adis Hrovat, Goran Kavs, Darjan Rot, Petra Repič, Marko Pretner, Danijel Krivec
Za predsednika se predlaga Danijela Krivca.

V Statutarno-pravno komisijo:
Klavdija Stergulc, Miha Sotlar, Alan Cernatič
Za predsednika se predlaga Miha Sotlarja.

V Komisijo za priznanja in odlikovanja:
Mitja Cuder, Vasja Vitez, Igor Černuta
Za predsednika se predlaga Igorja Černuto.

V nadzorni odbor:
Nina Schaubach, Matej Kavs, Bruno Komac, Vojko Kovačič, Saša Momirski.
OS Občine Bovec je vse odbore in komisije potrdil.

Komisija je obravnavala tudi predlog za imenovanje za člana Sveta zavoda Sončni Kanin Jerneja Skoka, ker je Milanu Jojiću mandat potekel.

OS je predlog soglasno potrdil.

  1. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Glede na dobljene glasove in vrednost posameznega glasu v višini   0,25 EUR, pripadajo strankam mesečno sredstva v višini:

SD   496 glasov……….124,00€
SDS 430 glasov……….107.50
SLS 108  glasov……… 27,00€

OS je predlog soglasno potrdil.

  1. Mnenje Občinskega sveta Občine Bovec o utemeljenosti pokrivanja Območja občine z radijskim programom:

Radio center, Rock Radio, Radio 1, Radio Robin, Radio Alpski val -Primorski val, Radio Salomon in Radio Veseljak

OS je za vse prosilce soglasno podal pozitivno mnenje.

  1. Problematika Javnega zavoda Sončni Kanin

Za obravnavo te točke so se seji OS pridružili predstavniki Javnega Zavoda Sončni Kanin, na čelu z v.d. direktorja Marjanom Skorniškom.

Marjan Skornišek je kot poročevalec predstavil delovanje Sončnega Kanina od ustanovitve do danes, izpostavil vse večje investicije in uvedene nove ponudbe v tem času ter v dveh letih spodbudno rast prevoženih potnikov. Do letošnje sezone so zato poslovali pozitivno, sezona 2018/2019 pa se je začela s pomanjkanjem snega. Kljub temu, da jim je uspelo zagotavljati tudi čezmejno smuko s Sella Nevea, je bil obisk zelo majhen, to pa pomeni v tem trenutku tudi nerentabilno poslovanje Sončnega Kanina. Dodatno težavo je povzročila blokada njihovega TRR s strani FURS-a.

Finančno poročilo je podala Jana Žagar, ki vodi računovodstvo za Sončni Kanin. Pri tem je povedala, da natančnih in dokončnih podatkov seveda še ni mogoče predstaviti, saj se zaključni račun pripravlja do konca februarja. V tem trenutku je stanje na računu negativno oziroma je račun blokiran s strani FURS-a.

Predsednik Sveta zavoda Miha Sotlar je pojasnil, zakaj je trenutno s strani FURS-a TRR Sončnega Kanina blokiran, in postopke, ki so bili izvedeni za deblokado. Pojasnjeno je bilo, da je Sončni Kanin podal pritožbo na izvršbo, vendar pritožba ne zadrži izvršbe.  Na Ministrstvo za finance je bila poslana prošnja za prestavitev roka izterjave, da bi s prvimi prihodki lahko izplačali plače, nato pa poravnali tudi dolg do FURS-a, ki ga sicer v pritožbi vsaj v delu Svet zavoda tudi izpodbija.

Svetniki so v zvezi s povedanim postavili nekatera dodatna vprašanja in na večino dobili tudi utemeljene odgovore in dodatna pojasnila, na vprašanja, na katera ni bilo mogoče odgovoriti na tej seji, bodo odgovore dobili na naslednji seji OS. Svetniki pa se niso zadovoljili s skopim finančnim poročilom in so zahtevali dodatna pojasnila, ko se je izkazalo, da Sončni Kanin dobaviteljem dolguje veliko več, kot je bilo sprva prikazano. Podrobnejše pojasnilo je pokazalo, da ima Sončni Kanin neplačanih zapadlih postavk do dobaviteljev za več kot 160.000€, skupaj z nezapadlimi pa 415.000 € neplačanih računov.

Kljub Skorniškovi obrazložitvi, da je dolg nastal zaradi dosedanje slabe sezone brez ustreznih prihodkov, so svetniki ustanovili petčlansko komisijo, ki bo pregledala poslovanje Sončnega Kanina od njegove ustanovitve do danes, tudi v povezavi s financiranjem s strani Občine Bovec, in sicer v sestavi:

Boštjan Komac, Goran Kavs, Barbara Leban, Adis Hrovat, Jernej Skok.

OS je sestavo komisije soglasno potrdil.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC