Sinoči je bila v Kulturnem domu Bovec Javna razgrnitev in predstavitev prve spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče. Predstavitev je pripravila Občina Bovec, izvedel pa jo je pripravljavec Struktura d.o.o..

Zakaj so potrebne spremembe in dopolnitve je najprej povedal župan Občine Bovec pri tem pa poudaril, da gre za manjše spremembe, ki bodo omogočale predvsem konkretno umestitev profesionalnega nogometnega igrišča z atletsko stezo in tribunami v prostor, kar bo omogočalo organizacijo priprav tudi za nogometaše najzahtevnejših klubov. V Kombinaciji z bližnjim hotelom Kanin to namreč pomeni izvrstne pogoje za treninge in redne priprave najbolj poznanih evropskih nogometnih klubov. Predlagana sprememba omogoča tudi faznost gradnje. Gre torej za podrobnejše in fleksibilnejše  opredelitev.

Ob tem se v prostor konkretno umešča tudi gostinsko turistični objekt in pa prostor za padalce, hkrati pa del prostora namenja tudi dodatnim parkiriščem . To bo tudi podlaga za razpis za pridobitev koncesionarja.

» Vse to pa bo seveda mogoče izvesti takrat, ko bo Občina od Sklada kmetijskih zemljišč pridobila zemljišča, ki zdaj niso v njeni lasti in mora za uporabo plačevati najemnino. To pa ni racionalno, zato smo že pristopili k odkupu,« je še povedal Mlekuž.

V naslednjem obdobju sledi zavzeteje stališč do pripomb in objava na spletni strani Občine Bovec (oktobra), priprava predloga akta (novembra), pridobitev drugih pozitivnih mnenj NUP in priprava predloga za sprejem (januarja 2019), sprejem akta na seji Občinskega sveta Občine Bovec (februarja 2019) ter končno objava v Uradnem listu RS (marca 2019).

Vse predloge in vprašanja je mogoče nasloviti na Občino Bovec, na vsa pisna vprašanja pa bodo podani tudi pisni odgovori.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

 

 

,