Svetniki so najprej potrdili dnevni red in zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

 1. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017

Zaključni račun je pripravila in svetnikom predstavila finančna služba Občine Bovec. Nadzorni odbor ocenjuje, da je Občina Bovec v dobri finančni kondiciji. Po seznanitvi so svetniki soglasno potrdili Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017.

 1. Sklep župana glede razpolaganja s stvarnim premoženjem in dopolnitev Letnega načrta za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Letni načrt ravnanja s premoženjem Občine Bovec za leto 2018 se dopolni, in sicer se v tabelarni del pridobivanja stvarnega premoženja doda pridobitev naslednjih dveh nepremičnin:

Tip premoženja Opis Parcela k.o. m2 vrednost
Zemljišče Letališče-nogometno igrišče 8150/6 2207 Bovec 34.860 Obročno odplačevanje
zemljišče Letališče – ob hangarju 8150/4 2207 Bovec 6.956 Obročno odplačevanje

Skupna vrednost do 170.000,00 EUR oz. v letu 2018 obrok do 963,80 EUR/mesec.

Svetniki so sklep soglasno potrdili.

 1. Predstavitev promocije Julijskih Alp

Promocijo Julijskih Alp je predstavil Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, predstavil pa je tudi predlog organiziranja in financiranja skupnosti ter razvoj turizma na območju Julijskih Alp. Dotaknil se je tudi načrtov za naslednja leta in skupne produkte, ki niso zgolj turistične narave in seveda poudaril pomen skupnega nastopanja Julijskih Alp kot skupnega produkta v svetovnem merilu. Velik pomen je pripel tudi skupnemu nastopu na raznih razpisih. Glavni cilji so: nadgradnja in krepitev sodelovanja, razvoj skupnih orodij, pot Julijske Alpe in trajnostna mobilnost. Predstavitev je zaključil s predlogom financiranja novih vsebin s članarino posameznih članic. Po predlaganem ključu bi članarina za Občino Bovec znašala 18.817,00€, posamezne destinacije pa 5000,00€.

Svetniki so županu podali soglasje za podpis pogodbe, sklep z vključenimi vrednostmi in podlaga za podpis pogodbe pa bo pripravljen do naslednje nadaljevalne seje.

 1. Informacija Javnega zavoda za turizem Dolina Soče: Poslovno poročilo 2017 in Program dela 2018 (samo po elektronski pošti)

Informacijo je podal v.d. direktorja zavoda Dolina Soče Janko Humar. Turizem Dolina Soče (krajši naziv) so 21. 12. 2016 ustanovile tri posoške občine Bovec, Kobarid in Tolmin z namenom združiti posoški turizem pod eno streho. Zavod je bil uradno registriran 29. 3. 2017. Turizem dolina Soče je pravni naslednik predhodnih dveh LTO Bovec in LTO Sotočje, ki sta se novemu zavodu v letu 2017 pripojila. 1. 7. 2017 se je začel prenos poslovanja iz starih zavodov na novega in 30. 11. 2017 je sodišče dokončno vpisalo pripojitev, stara dva zavoda pa sta bila do konca leta izbrisana iz poslovnih registrov.

Poslovno leto je Zavod Dolina Soče zaključil pozitivno in uspešno, rezultati so odlični, zastavljeni cilji doseženi. Program dela za leto 2018 je konkretno zasnovan s krepitvijo obstoječih aktivnosti in produktov ter z novimi turističnimi produkti, kot so krožna pot Julijske Alpe, ureditev območja izvira Soče ter trženje po zgledu Tolminskih korit, ureditev območja Virja in poti ter seveda številne promocijske aktivnosti na področju turizma.

 1. Predstavitev sprememb OPN

Leon Kobetič iz skupine LOCUS je predstavil številne nove predpise na področju urejanja prostora ter obveznosti, ki jih morajo Občine pri sprejemanju OPN upoštevati in jih izvajati. Predlagal je tudi način, kako se lotiti spremembe OPN, in sicer v prvem koraku z Obveščanjem občanov (predviden čas 3 mesece), v drugem koraku izdelava izhodišč za pripravo in sklep o pripravi(predviden čas 1 leto), tretji korak strokovne podlage in osnutek (predviden čas 1leto), 4., 5.,6 in 7. korak dopolnjen osnutek, predlog sprejema (predviden čas 2 leti).

Občina Bovec je prejela 60 pobud, ki narekujejo spremembo OPN, v dogi razpravi pa so svetniki spraševali, kako iz teh pobud izluščiti take, ki bi lahko glede na okoljske zahteve in druge pogoje za sprejetje OPN tudi realno uspejo. Župan je zaključil s predlogom poteka, in sicer da se pripravi javna tribuna,objavi sklep o začetku spremembe OPN v Uradnem listu in nadaljuje postopek.

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK

Rajko Leban, direktor GOLEA je podal poročilo o izvedenih ukrepih in programu dela za leto 2018. Občinski svet Občine Bovec je na svoji seji dne 18.11.2011 sprejel Lokalni energetski koncept ter za energetskega managerja imenoval Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA, ki je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Bovec, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Bovec ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Bovec. Poročilo je pripravljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta  (Ur. List RS, št. 56/2016). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2018.

OS je sprejel sklep, da se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.

Sklep velja takoj.

 

 1. Sklep glede Kampa Polovnik

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je OS seznanil z dejstvom, da je velik del kampa Polovnik (2679 m²) v sklepu zapisanih parcelnih številk v lasti Občine Bovec, da parceli zasebna družba uporablja profitno v turistične namene in da uporabnine Občini že leta ne plačuje. Na poziv Občine, da poravna najemnino oziroma uporabnino za zadnjih 5 let za čas obratovanja, se ta družba ni odzvala oziroma je račun Občine Bovec zavrnila. Občina Bovec želi urediti premoženjskopravna razmerja, kar je tudi sklep Odbora za okolje in prostor Občine Bovec, zato je župan OS predlagal sklep:

Občinskemu svetu Občine Bovec se predlaga sprejem sklepa, da se začne postopek ureditve premoženjskopravnih razmerij za parceli številka 1631/1 in 1630/1, obe k.o. 2207 Bovec.

Sklep so svetniki soglasno podprli.

 1. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2018

Program vzdrževanja je predstavil Dragan Markovič, ZGS OE Tolmin – KE Bovec, izpostavljena pa je bila tudi težava z urejanjem ceste do B postaje, ki je v lasti Zavoda za gozdove, in naprej do Krnice, ki je v lasti Občine Bovec, in je zaradi številnih prevozov na Zipline v celoti zelo poškodovana, na njej pa se brez soglasja lastnikov izvajajo tudi nesprejemljivi posegi.

Svetniki so program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 sprejeli.

 1. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi

Dragan Markovič,ZGS OE Tolmin – KE Bovec je podal poročilo o gospodarjenju z občinskimi gozdovi v letu 2017.

Svetniki so poročilo o gospodarjenju z občinskimi gozdovi in cenik za leto 2018 sprejeli.

 1. Letni program športa za leto 2018

Poročilo je podala Jožica Kavs, Občina Bovec. Svetniki so program potrdili.

 1. Letni program kulture za leto 2018

Poročilo je podala Jožica Kavs, Občina Bovec. Svetniki so program potrdili.

Pri tej točki je bila zaradi obsežnega dnevnega reda seja sveta prekinjena in se bo nadaljevala v ponedeljek ob 18. uri.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC