Z izbiro izvajalca se bodo investicijska vzdrževalna dela na cesti Čezsoča-Jablanca tudi začela, včeraj pa so pravili ogled trase za uvedbo v delo. Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Kolektor CPG, z deli pa bodo pričeli v prihodnjem tednu.

Za investicijska vzdrževalna dela na cesti Čezsoča-Jablanca je namenjenih 318.903,00€ in zajema sanacijo ceste v dolžini 1,5 km. Obsega odstranitev dotrajane asfaltne prevleke z utrditvijo voziščne konstrukcije, na nekaterih mestih bo potrebna utrditev polovice cestišča s temeljno ploščo. Izvedena bo ureditev propustov, dveh izogibališč ter odvodnjavanje obravnavanega odseka, v končni fazi preplastitev z novo asfaltno prevleko. Na izpostavljenih mestih bodo postavili tudi varnostno ograjo. Pred začetkom del bo izvajalec del v sodelovanju z Občino Bovec obiskal prebivalce Jablanc, da skupaj najdejo najprimernejši način za zagotavljanje prevoznosti ceste tudi v času izvajanja investicije.

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je sicer letos v občini Bovec namenjenih 1.5 mio evrov. Če omenimo samo nekatere najpomembnejše investicije, lahko poudarimo, da je za investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec namenjenih 432.492,00€, obsegajo pa več lokacij oziroma ulic, predvsem pa celostno komunalno ureditev z odvodnjavanjem meteorne vode, izvedbo pločnikov in preplastitev ulice od vzhodnega krožišča do Mercatorja pri centru do mostu čez potok Gereš v Mali vasi. Dela se bo začelo izvajati vzporedno z začetkom gradnje oziroma vkopavanja cevovoda za potrebe DOLB oziroma po izbiri izvajalca na javnem razpisu.

Za ureditev odseka ceste Podklopca – Plužna pri igrišču za golf je namenjenih 53.897,00€, za most Črešnjica v Soči so v letu 2018 predvidena sredstva za dokumentacijo, pridobitev služnosti in operativni stroški pred začetkom izvedbe, v višini 43.000, 00€. Prav tako so sredstva predvidena tudi za ureditev dela parkirišča ob cesti v Lepeno. Za cesto Vodenca so rezervirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

Za obnovo mostu v Log Čezsoški je namenjenih 71.484.00€. V letu 2018 bo nov projektant izdelal dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo sanacijskih del za zaščito propadajoče konstrukcije in razširitev ovinka proti Logu Čezsoškemu.

O poteku del bomo občane sproti obveščali tudi na tej spletni strani.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC