Svetniki so najprej potrdili dnevni red in zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

V drugi točki so obravnavali Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Z namenom zagotoviti zakonitost odloka o ustanovitvi, je pripravljeno novo besedilo odloka. Gre za vsebinsko gledano za spremembe in dopolnitve, vendar pa je zaradi preglednosti pripravljeno za sprejemanje na občinskih svetih besedilo odloka v celoti.

Občinskemu svetu Občine Bovec, tako kot Občinam Kobarid in Tolmin, župani Občin predlagajo, da OS sprejme z zakonodajo usklajeno besedilo osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.

OS je Odlok sprejel.

V tretji točki so svetniki obravnavali Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.–(z glasovanjem so se odločili za združitev dveh branj)

V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. se v 10. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:»Družba izvaja tudi dejavnost proizvodnje lesnih sekancev.« Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Soglasno sprejeto.

Posledično je bilo treba spremeniti tudi Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (v četrti točki) in Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (v peti točki)

Soglasno sprejeto.

V šesti točki je v.d. direktorja Silvo Hrovat podal Letno poročilo Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2017.

OS ugotavlja, da je ustrezno seznanjen z aktivnostmi.

V sedmi točki so svetniki obravnavali Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2018. Če povzamemo, so:

  1. a) Cilji

–  zmanjšati stroške ogrevanja za odjemalce sistema,

–  ustvarjen dobiček investicijskega projekta ohraniti na nivoju lokalne skupnosti,

–  zagotoviti dolgoročno stabilnost cen ogrevanja,

–  pridobiti ustrezne finančne vire in izkušnje za razširitev daljinskega ogrevanja na

ostale odjemalce v Bovcu

–  zmanjšati energetsko uvozno odvisnost energentov,

–  zmanjšati emisije CO2in SO2

  1. b) Poslanstvo

Daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso ( DOLB ) bo omogočal ekološko in stroškovno ugodno ogrevanje z visoko ravnjo udobja tudi tam, kjer individualni sistemi na lesno biomaso niso mogoči ali zaželeni.

Soglasno sprejeto.

V osmi točki so svetniki obravnavali Statut Javnega zavoda za turizem dolina Soče.

Predlog je popolnoma usklajen z vsemi udeleženci v postopku. Ker je statut osnova za formalno pravno delovanje zavoda in predpogoj za razpis za direktorja, je Zavod Turizem Dolina Soča občinske svete vseh treh občin ustanoviteljic prosil za sprejem in potrditev.

OS Občine Bovec je Statut sprejel.

V deveti točki Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici so svetniki obravnavali spremembe, ki se nanašajo predvsem na uskladitev z novim Pomorskim zakonikom. S sprejetjem predloga odloka se zasleduje cilj na ustaven in zakonit način v vseh treh občinah enotno uredi plovni režim na reki Soči (v občini Bovec tudi na reki Koritnici), in sicer na način, ki bo omogočal uporabo plovnega območja vsakemu pod enakimi pogoji.

OS je spremembe Odloka soglasno sprejel.

V deseti točki se je OS seznanil z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica. Ocena vrednosti investicijskih stroškov v EUR po stalnih cenah januar 2018 (na osnovi predračuna projektanta), z vključenim DDV, je 1.287.736,10€. Investicija se razporedi na štiriletno obdobje.

DIIP je predstavil poročevalec Danijel Krivec. Po razpravi so svetniki izglasovali predlog, da se o dokumentu ne glasuje na tej seji OS, temveč se DIIP popravi z razporeditvijo financiranja investicije na daljše časovno obdobje in o sprejetju tako popravljenega DIIP-a glasuje na prvi naslednji seji OS.

V enajsti točki so svetniki obravnavali Proračun Občine Bovec za leto 2018 – 2. branje.

Proračun za leto 2018 predvideva 5.707.422,76€ na prihodkovni in 6.916.089,85€ na odhodkovni strani. Razlika se pokriva s stanjem na računu 31. 12. 2017.

Med obdobjem med prvim in drugim branjem je prišlo do sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani, na prihodkovni strani predvsem na kontu 74000185-MGRT 23. člen ZFO-1 zaradi določenega višjega zneska deleža države, ki v skladu z 23. členom ZFO-1 pripada občinam za investicije. Ta se je povečal za 16.915 EUR. Za 10.584 EUR se na prihodkovni strani povečajo zaradi obračunane uporabnine prostora na letališču, ki ga zaseda avtobusni prevoznik. Prihodki od drugih najemnin se povečajo za 600 EUR. Gre za prihodke KS iz naslova najemnin. Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev se planira 1.000 EUR prihodkov od prodaje slik, ki jih prodaja KS Bovec. Z izkupičkom bi sofinancirali postavitev spominskega obeležja žrtvam prve svetovne vojne. Po posameznih postavkah so spremembe zaradi upoštevanja posameznih pobud ob prvem branju.

OS je Odlok o proračunu za leto 2018 sprejel.

Občinskemu svetu Občine Bovec se predlaga sprejem sklepa o spremembi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja 2018 in sicer se za zemljišče parcele št. 8150/2 k.o. Bovec predvidi samo plačilo letnega obroka v višini 8.150,00 € in ne 57.050,00 € kot je bilo predvideno na prejšnji seji.

OS je spremembo soglasno sprejel.

V dvanajsti točki je OS sprejemal Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2017. Ob letni inventuri se je ugotovilo, da so nekatera osnovna sredstva dotrajana, zato se ta osnovna sredstva odpišejo.

OS je odpis soglasno potrdil.