Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo in Občina Bovec sta izdali in založili publikacijo z naslovom: Analiza sprememb kulturne krajine in usmeritve za umeščanje turističnih kapacitet v prostor, izdelovalci pa so danes publikacijo predstavili v mali dvorani Stergulčeve hiše.

Izdelali so jo študentje 2. letnika magistrskega študija krajinske arhitekture pri predmetu Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne krajine Ana Bahun, Maruša Čiča, Alenka Kavčič, Keti Malchevska, Nika Pirc, Lidija Perovnik, Eva Potrbin, Lara Rus, Michelle Zajc in Zupančič, uredili pa asist. dr. Nadja Penko Seidl in prof.dr. Mojca Golobič.

Publikacija ne nadomešča obstoječih razvojnih dokumentov, pač pa skuša odgovoriti na nekatere dileme, s katerimi se srečujejo občine pri načrtovanju prostorskega razvoja. V njej so strnjeni njihovi pogledi na značilnosti krajine in njeno spreminjanje, ter njihova razmišljanja in ideje o tem, kako s premišljenim načrtovanjem in poseganjem vanjo lahko ponudijo alternative trenutnemu razvoju.

Predstavitve se je s sodelavci udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je pohvalil delo študentov in izpostavil pomen takih študij, ki so lahko predvsem pomoč in neko izhodišče pri odločanju in sprejemanju okoljske strategije v občini.

»Zagotovo nam bodo vaši izsledki in napotki prišli prav tudi pri spremembi OPN, h kateremu naša Občina pristopa, saj smo že samo od takrat, ko je Občinski svet potrdil pristop k odpiranju OPN, prejeli že izjemno veliko število novih predlogov,« je med drugim dejal Mlekuž.

Za izdelavo študije so študentje cilje, smernice in ukrepe za posege v prostor povzeli iz Občinskega prostorskega načrta (2008) in naloge Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije (1998). Glede na tematiko, ki jo obravnavajo, so jih razdelili na sedem področji: kmetijstvo, kulturno krajino, turizem, vode, naselja, proizvodne dejavnosti in splošno. Z upoštevanjem informacij, ki so jih dobili s strani Občine Bovec ter opravljenih analiz, so znotraj posameznih področij dopolnili cilje, smernice in predvsem ukrepe.

Povzeto po uvodniku publikacije pripravil: MILAN ŠTULC

foto: MILAN ŠTULC