Župan Valter Mlekuž se je že na začetku javno zahvalil vsem strukturam CZ in gasilcem, ki so ob zadnjem neurju požrtvovalno in v najkrajšem možnem času reševali vse težave na terenu, odpirali ceste in zasilno prekrivali strehe. Svetnika in poveljnika PGD Bovec Davorja Gašperčiča, ki je vse dni vodil akcijo, je župan zaprosil, da njegovo iskreno zahvalo prenese tudi vsem v akciji sodelujočim gasilcem.

V uvodu je župan svetnikom tudi uradno predstavil novo tajnico Občine Bovec Katarino Ostan, ki je z delom nastopila 1. decembra 2017 in je, kot je dejal, že pridno poprijela za urejanje najnujnejših zadev.

Svetniki so nato najprej potrdili zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in predlagan dnevni red. V drugi točki Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja ter nadgradnja – razvoj preventivnih programov v lokalnih skupnostih je informacijo podal dr. Marko Vudrag (NIJZ Nova Gorica) in med drugim povedal, da je Občina Bovec na tem področju med najbolj odzivnimi v Sloveniji. Iz njegovega poročila je razvidno, da je v Občini Bovec po dobrem zdravju prebivalstva v zgornji polovici med slovenskimi občinami.

V tretji točki Sprememba cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec je bilo podano, da je Odbor za gospodarstvo sprejel pozitivno mnenje k predlogu cenika, kot ga je predlagal Javni zavod Sončni Kanin, vendar predlaga, da se cenik dopolni s ceno parkiranja brez oskrbe za 24 ur za obdobje glavne sezone v višini 15 €, za obdobje izven glavne sezone pa v višini 10 €. OS Občine Bovec predlaga sprejem predlaganega cenika s temi dopolnitvami.

OS je soglasno sprejel sklep o Spremembi cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec, kot je predlagal Odbor za gospodarstvo.

V četrti točki so svetniki obravnavali Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec, kot predstavljeno v gradivu, in jih sprejeli po skrajšanem postopku, v peti točki pa Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec, kot predstavljeno v gradivu, in jih s popravkom predloga  sprejeli po hitrem postopku.

V šesti točki so svetniki obravnavali Sklep o poračunu cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017. Poročevalec Berti Rutar, direktor Komunale Tolmin, je predstavil, da je ob upoštevanju predvidenih prihodkov in odhodkov do konca leta 2017 Komunala Tolmin pričakuje koncem leta 2017 na področju  ravnanja s komunalnimi odpadki pozitivni rezultat v višini okoli 80.000€. Zato bodo položnice za december znatno nižje. Odvoz odpadkov po osebi bo tako namesto 4,7294€ znašal 1,8918€, pri 120 litrski  posodi pa bo namesto  3,6534€ na posodo znašal 1,4873€ na posodo. Proračunska cena velja samo za mesec december2017, do sprejema novih cen pa se v letu 2018 uporabljajo cene, uveljavljene s 1. 7. 2017.

OS je predlog sprejel soglasno.

V sedmi točki so svetniki obravnavali Rebalans proračuna Občine Bovec 2017. Četrti rebalans proračuna za leto 2017 se pripravi predvsem  zato, ker se nekatere načrtovane  investicije in drugi projekti še ne bodo končali v letošnjem letu, zato se zmanjšajo zlasti  investicijski odhodki. Tudi nekateri prihodki bodo nekoliko višji. Zaradi obeh razlogov je višje stanje denarnih sredstev, zato je tudi v tem rebalansu proračuna predvideno predčasno vračilo dolgoročnega posojila.

Z rebalansom proračuna se uskladijo tudi nekatere druge spremembe med konti znotraj proračunskih postavk, ki se pokažejo med letom; tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

Svetniki so bili seznanjeni tudi o Sklepu o začasnem financiranju, ki ga je sprejel župan Občine Bovec.

OS Občine Bovec je Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 sprejel soglasno.

V osmi točki so svetniki obravnavali Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP Kobarid-RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca.

Svetniki so soglasno sprejeli sklep, da Občinski svet Občine Bovec podpira sklenitev Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP Kobarid  –  RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca med Občino Bovec, Občino Kobarid in Elektro Primorska d.d. ter pooblašča župana Občine Bovec za podpis sporazuma v predlaganem besedilu (gradivo).

V deveti točki Ažuriranje podatkov v Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec so svetniki soglasno sprejeli sklep o potrditvi ažuriranega Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec, kot je bil predložen z gradivom.

V deseti točki so  bile podane Informacije o aktualnih zadevah.

Gradivo k posamezni točki je na voljo TUKAJ https://obcina.bovec.si/obcinski-svet/gradiva-in-zapisniki-sej/23-redna-seja-14-12-2017/

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC