V skladu z zahtevami DRSI, da je zaradi povečanega prometa na tej cesti po vzpostavitvi gostinske dejavnosti v lovskem domu treba urediti priključek ceste Ravni laz na državno cesto, je Občina Bovec pristopila k investiciji.

Še pred začetkom del je bilo v preteklih letih treba izdelati ustrezno dokumentacijo za pridobitev soglasja države oziroma DRSI, Občina Bovec pa je morala odkupiti tudi del zemljišč. Obstoječi priključek je po mnenju DRSI nepregleden in prestrm, zato je bilo treba radikalno poseči v brežino in lokalnocesto speljati na način, da se pravokotnopriključi na državno cesto. Izvedba investicije je bila načrtovana za letošnje leto in bo do konca tega leta predvidoma tudi dokončana.

V postopku izbire izvajalca je bil najugodnejši ponudnik Kolektor CPG, vrednost naložbe je 96.400  €. Investitor je Občina Bovec, ki sredstva zagotavlja iz proračuna za leto 2017.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC