Najpomembnejša točka tokratne seje Občinskega sveta je bila obravnava Proračuna Občine Bovec za leto 2016 v prvem branju, predlog so svetniki soglasno potrdili.

K predlaganemu dnevnemu redu je OS na začetku izglasoval dodatno točko Poročilo o izvajanju projekta Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin, ki jo je župan Valter Mlekuž umestil kot sedmo točko.

Po soglasnem sprejetju zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec so svetniki v drugi točki v prvem branju obravnavali Proračun Občine Bovec 2016. Ta predvideva 8.718.092,79€prihodkov, na odhodkovni strani pa je predvidenih največ investicijskih sredstev, in sicer 4.751.414,56€. Zadolževanje v letu 2016 ni predvideno.

Župan je v obrazložitvi splošnega dela podal tudi informacijo o novostih glede višine povprečnine in o izvajanju 23. člena zakona o financiranju občin – ZFO-1, ter svetnike seznanil tudi, da je Združenje Občin glede višine zagotavljanja sredstev iz 23. člena vložila zahtevo za ustavno presojo. Pozitivna odločitev Ustavnega sodišča bi Občini Bovec prinesla znatna dodatna investicijska sredstva. Po pregledu in obravnavi so svetniki v prvem branju predlagani Proračun soglasno potrdili.

V tretji točki so svetniki obravnavali Letni načrtpridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2016 in soglasno sprejeli dva sklepa:
1.Občinski svet Občine Bovec sprejme priloženi Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja 2016 in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec 2016.
2. Občinski svet Občine Bovec pooblašča župana Občine Bovec, da lahko razpolaga z nepremičninami Občine Bovec, katerih orientacijska vrednost ne presega 7.000,00 € in je razpolaganje odobril Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami.

V četrti točki Sprememba Statuta javnega zavoda PRCje poročala Almira Pirih, v.d. direktorja PRC. Predhodno je Svet zavoda PRC sprejel Spremembo Statuta javnega zavoda PRC, Občinski sveti Občin ustanoviteljic pa podajo soglasja. Do seje OS Občine Bovec sta OS Občin Tolmin in Kobarid že podala soglasja, OS Občine Bovec pa je soglasno podal soglasje na tokratni seji.

V peti točki sta poročala Vasja Vitez, predsednik OO BM in Živko Kavs, vodja tekmovanja BM,ter svetnikom predstavila Bovec Maraton, največji športni dogodek v Zgornjem Posočju v letu 2016. Župan Valter Mlekuž je napovedal pripravljenost Občine Bovec za sodelovanje zaradi večplastnih pozitivnih učinkov na širšo lokalno skupnost, za sofinanciranje samega dogodka, ki se bo pretežno financiral s sponzorskimi sredstvi in startnino, pa je Občina v proračunu za leto 2016 namenila tudi namenska sredstva. Svetniki so odločitev pozdravili z navdušenjem.

V šesti točki Informacije o aktualnih zadevah je direktor LTO Bovec Janko Humar predstavil izhodišča za razpravo o združevanju zavodov (LTO), razloge za, ki v predstavitvi izrazito prevladujejo, in nekatere pomisleke. Dolina Soče, predvsem področje občin Bovec, Kobarid in Tolmin, je namreč geografsko in vsebinsko nesporno zaokroženo turistično območje, na katerem so skozi čas obstajale različne oblike povezovanja skupne ponudbe. Tako so bili svetniki seznanjeni z namero o združevanju zavodov, iz debate pa je izhajalo mnenje, da je v tem trenutku še premalo konkretnih informacij, da bi se lahko izrekali v katerokoli smer, da pa je treba zadevo podrobno preučiti in se nato dokončno odločiti.

Župan Valter Mlekuž je podal tudi informacijo o pripravi spremembe Odloka o LTO Bovec, ki bo kot predlog pripravljen predvidoma do prihodnje seje.

Patricija Muršič je predstavila tudi možnosti sodelovanja pri nadaljevanju oziroma nadgradnji projekta CAN v finančni perspektivi do leta 2020, ki bi sicer prinesel Občini Bovec nekaj nad 200.000,00€ evropskih sredstev, lastna udeležba pa bi bila 15%. Svetniki so na mizo dobili tudi pisno informacijo, na glasovanju pa so se izrekli proti nadaljevanju projekta CAN.

V dodani sedmi točki Poročilo o izvajanju projekta Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin je župan Valter Mlekuž predstavil dosedanje aktivnosti na smučišču Kanin in svetnikom pojasnil, kako potekajo dela in zakaj so se zavlekla v leto 2016. Svetnike je tudi uradno seznanil s podpisom aneksa k pogodbi med Občino Bovec in MGRT za izvajanje projekta, ki mora biti zaključen do 30. septembra 2016.

Tudi večina vprašanj in pobud svetnikov je bilo namenjenih prav poteku sanacije smučišča Kanin.

Gradivo in priloge najdete na spletni strani Občine Bovec: Gradivo 10. redne seje

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC