Vabim Vas na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 01. 4. 2021 ob 17.00 uri  v  veliki dvorani kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik  15. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec;
 2. Zaključni račun proračuna občine Bovec za leto 2020;
 3. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021;
 4. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Bovec;
 5. Podpora občine Bovec k obstoju jeseniške bolnišnice (gradivo samo v elektronski obliki);
 6. Cene izvajanja storitev GJS povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN na območju občine Bovec;
 7. Soglasje Komunali Tolmin d.o.o. za najem kredita;
 8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta;
 9. Poročilo in letni delovni načrt javnega zavoda PRC za leto 2021 (gradivo samo v elektronski obliki);
  9a. Potrditev skupne kandidatne liste za Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije;
 10. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Bovec za leto 2020;
 11. Letni program športa v občini Bovec za leto 2021;
 12. Letni program kulture v občini Bovec za leto 2021;
 13. Ukinitev javnega dobra 3x in
 14. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:

k točki 4: Edi Melinc

k točki 5: župan občine Jesenice

k točki 6: Berti Rutar

k točki 8: Boštjan Mljač

k točki 9. Simon Škvor

k točki 10: Vojko Kovačič

 

 

GRADIVO

1. točka:
– Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
Zaključni račun proračuna občine Bovec za leto 2020
– Zaključni račun proračuna občine Bovec za leto 2020 – odlok
– Zaključni račun 2020 – NRP

3. točka:
– Odlok o Rebalansu Občine Bovec za leto 2021
– Rebalans 2021 – NRP 2021 – 2024
– Rebalans 2021 – obrazložitev
– Rebalans 2021 – posebni del
– Rebalans 2021 – splošni del
– Predlog spremembe kadrovskega načrta Občinske uprave Občine Bovec

4. točka:
– Predlog odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Bovec
– Zapisnik 6.redne seje statuarne komisije 

5. točka:
– Predstavitev Jeseniške bolnišnice – elaborat

6. točka:
– Uveljavitev cen  povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN na območju občine Bovec
– Predlog sklepa Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

7. točka:
– Vloga za soglasje za najem kredita Komunale Tolmin
– Soglasje za najem kredita Komunali Tolmin

8. točka:
– Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta
– Predlog Sklepov  za potrditev

9. točka:
– Dopis PRC za občinski svet
– Letni delovni načrt PRC Bovec
– Poročilo PRC  Bovec za leto 2020
– Priloga LDN_pregled projektnih aktivnosti
Priloga poročilu 2020-Tabelarni časovni in finančni pregled projektov 2020
– Predlog sklepa za sprejetje Letnega delovnega načrta
– Predlog sklepa za potrditev poročila 
– Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo razvojnega sveta Severne Primorske
– Lista kandidatov

10. točka:
– Poročilo o delu Nadzornega odbora 2020

11. točka:
– Letni program športa 2021
– Obrazložitve

12. točka:
– Letni program kulture 2021
– Obrazložitve

13. točka:
– Sklep o ukinitvi javnega dobra 4190/14 
– Sklep o ukinitvi javnega dobra 4190/15  in 4190/17 
– Sklep o ukinitvi javnega dobra 8102/22

14. točka:
– Prošnja za možnost brezplačnega parkiranja
– Spremembe in dopolnitve o določitvi parkirnih površin v občini Bovec