Vabimo vas na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v sredo, 23. 12. 2020 ob 18. uri  v  veliki dvorani kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Proračun Občine Bovec za leto 2021
 3. Odlok o predkupni pravici (drugo branje)
 4. Predstavitev projekta hotel Bovec na letališču (preko zooma)
 5. Potrditev cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih vodater ravnanje s komunalnimi odpadki za leto 2021
 6. Potrditev cene 24-urne dežurne službe na območju občine Bovec
 7. Potrditev direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
 8. Poročilo nadzornega odbora
 9. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
 10. Razno:
  – Poročilo AVIOFUN
  – Predlog kadrivskega načrta občinske uprave Občine Bovec za leti 2021 in 2022
 11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:

k točki 5 in 6: Berti Rutar (Komunala Tolmin)
k točki 7: Vilijam Kvalić
k točki 8: Vojko Kovačič

 

1. točka:
– Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – NRP
Proračun občine Bovec za leto 2020 – Posebni del
Proračun občine Bovec za leto 2020 – Splošni del
– Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
Proračun občine Bovec za leto 2020 – ODLOK
– Proračun 2021 – obrazložitve
– Predlagi za sprejetje sklepov

3. točka:
– Odlok o predkupni pravici Občine Bovec (drugo branje)
– Gradivo – drugo branje Odloka o predkupni pravici Občine Bovec

5. točka:
– Sklep o potrditvi cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih vodater ravnanje s komunalnimi odpadki za leto 2021
– Sprememba cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
– Potrditev cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadkov in padavinskih voda ter ravnanja z komunalnimi odpadki za leto 2021

6. točka:
– Elaborat o oblikovanju cen izvajanje 24-urne dežurne službe na območju občine Bovec

7. točka:
– Potrditev direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

8. točka:
– Poročilo nadzornega odbora

9. točka:
– Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

10. točka:
– Letno poročilo – AVIOFUN
– Predlog kadrovskega načrta občinske uprave Občine Bovec za leti 2021 in 2022