Vabim vas na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 18.6.2020, ob 17. uri  v  veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu

 

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta občine Bovec
 2. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2020
 3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bovec
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Bovec – 1. branje
 5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Bovec – 1. branje
 6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec – 2. branje
 7. Odlok o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Bovec
 8. Odlok o pokopališkem redu v občini Bovec
 9. Nadzorni odbor: Poročilo za leto 2019 in Letni program nadzora za leto 2020
 10. Priznanja Občine Bovec za leto 2020
 11. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine in agrarnih skupnosti v letu 2019
 12. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2020
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 14. Poročilo o poslovanju Javnega zavoda Sončni Kanin
 15. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lepo pozdravljeni.

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž

 

Vabljeni:

k točki 3: Matevž Premelč (Družba Zavita)

k točki 5: Igor Martinšek (Terra Gis)

k točki 8: Rutar Berti

k točki 9: Kovačič Vojko

k točki 11, 12 Dragan Marković

k točka 14 Predstavnik Solvente d.o.o., Marjan Skornišek, Rok Ovsenik,  Manuela Božič Badalič, Milan Jojić, Martina Zalar, Nataša Bartol, Boštjan Novosel, Marko Mlekuž, Jernej Kravanja

 

1. točka:
– Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 2 NRP
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 2 ODLOK
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 2 Posebni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 2 Splošni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 2 OBRAZLOŽITVE
– Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 2020

3. točka:
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bovec
–  Elaborat programa opremljanja za OPN Občine Bovec

4. točka:
– Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Bovec – 1. branje

5. točka:
– Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Bovec – 1. branje
– Obrazložitev predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Bovec

6. točka:

– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec – 2. branje

7. točka:
– Predlog in obrazložitve Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec
– Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec – čistopis

8. točka:
– Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Bovec

9. točka:
– Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019
– Letni program Nadzora za leto 2020

10. točka:
– Zapisnik Komisije za priznanja in odlikovanja Občine Bovec za leto 2020

11. točka:
– Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine in agrarnih skupnosti v letu 2019

12. točka:
– Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2020

13. točka
– Sklep o ukinitvi javnega dobra 1
– Sklep o ukinitvi javnega dobra 2

14. točka:
– Poročilo o poslovanju Javnega zavoda Sončni Kanin
– Pregled Letnega poročila za leto 2018
– Povzetki pogodb o zaposlitvi