Vabim Vas na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 14.5.2020 ob 18. uri  v  veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu

 

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Zaključni račun za leto 2019
 3. 3. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2020
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
 5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec
 6. Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi parkirnih površin
 7. Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2020
 8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
 9. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/21
 10. Cena programov vrtca za šolsko leto 2020/21
 11. Letni program športa v Občini Bovec za leto 2020
 12. Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2020
 13. Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo
 14. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah 8102/19 in 8102/20 k.o. 2207 Bovec
 15. Predstavitev v.d. direktorice JZ Sončni Kanin
 16. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lep pozdrav.

Župan Občine Bovec:

Valter Mlekuž

 

 

 

Vabljeni:

-Vojko Kovačič (točka 2)

-Patricija Cimprič (točka 4)

-Simon Škvor (točki 4, 7)

-Rajko Leban (točka 8)

-Iztok Kenda (točke 5, 9, 10)

-Manuela Božič Badalić (točka 15)

 

1. točka:
– Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Zaključni račun občine Bovec za leto 2019
– Zaključni občine Bovec za leto 2019 – NRP
– Zaključni občine Bovec za leto 2019 – ODLOK

3. točka:
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – NRP
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – ODLOK
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – Posebni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – Splošni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – OBRAZLOŽITVE
– Odlok o rebalansu dopolnitev

4. točka:
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda PRC-neuradno neprečiščeno besedilo – čistopis
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda PRC-neuradno neprečiščeno besedilo – s prikazom sprememb
– Osnutek PRC – drugo branje
– Gradivo za sejo Bovec

5. točka:
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec

6. točka:
– Predlog Sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

7. točka:

– Poročilo Javnega zavoda za leto 2019
– Pregled projektov v izvajanju v letu 2019
– Sklep – Sprejem Poročila Javnega zavoda PRC za leto 2019
Letni delavni načrt Javnega zavoda PRC za leto 2020
– Sklep  – Sprejem Letnega delovnega načrta Javnega zavoda PRC za leto 2020
– Dopis
– Vloga za soglasje k zadolžitvi  Javnega zavoda Posoški razvojni center
Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center

8. točka:
– Obrazec letnega poročila LEK
Predlog sklepa LEK za potrditev letnega poročila

9. točka:
– Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/21

10. točka:
– Cena programov vrtca za šolsko leto 2020/21

11. točka:
– Letni program športa v Občini Bovec za leto 2020

12. točka:
– Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2020

13. točka:
– Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo

14. točka:
– Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah 8102/19 in 8102/20 k.o. 2207 Bovec

16. točka

– Vloga za soglasje k zadolžitvi   Komunala Tolmin
– Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Komunala Tolmin