Bovec, 4. januar 2017

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013, 37/2015 in 45/2016), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 25/2014) Občina Bovec objavlja.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec

Javni poziv je zaključen.

Bovec, 3.12.2016

OBČINA BOVEC OBJAVLJA

Javno zbiranje prijav za izbiro izvajalca storitev v smislu upravljanja Letališča Bovec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

OBRAZCI

Javno zbiranje je zaključeno.

 

1.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.1 (5.12.2016)
2.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.2 (7.12.2016)
3.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.3 (8.12.2016)
4.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.4 (9.12.2016)

Bovec, 18.11. 2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04,47/06,57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 ZUE,11/09 , 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (UPB2 Ur. list RS, št. 24/06, 126/07,65/08,8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,14/13) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Obrazec: Vloga za prijavo

Javni razpis je zaključen.

Bovec, 28.10.2016

Potencialne koristnike – upravičence do prijav po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec obveščamo, da je Občina Bovec za leto 2016 podaljšala rok za prijave na javne pozive po ukrepih 2.1-2.5 ter 3.2 z 28.10.2016 do 12.00 na 15.11.2016 do 12.00 ter za namen prijav po teh javnih pozivih dodatno namenila in razporedila proračunska sredstva v višini 6000 EUR, in sicer:

dodatna sredstva za ukrepe 2.1-2.5 znašajo 2000 EUR:

2.1 Nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2 Nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov
2.3 Nakup opreme – osnovnih sredstev
2.4 Stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje)
2.5 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij

dodatna sredstva za ukrep 3.2 znašajo 4.000 EUR:

3.2 Turistična infrastruktura/programi

Razpis je zaključen.

Javni pozivi po ukrepih 2.1 do 2.5. in 3.2
Tabela novega razdelilnika
Sklep Občinskega sveta Občine Bovec
Vloga in obrazci malo gospodarstvo in turizem