Bovec, 4. januar 2017

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013, 37/2015 in 45/2016), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 25/2014) Občina Bovec objavlja.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec

Javni poziv je zaključen.

Bovec, 3.12.2016

OBČINA BOVEC OBJAVLJA

Javno zbiranje prijav za izbiro izvajalca storitev v smislu upravljanja Letališča Bovec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

OBRAZCI

Javno zbiranje je zaključeno.

 

1.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.1 (5.12.2016)
2.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.2 (7.12.2016)
3.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.3 (8.12.2016)
4.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.4 (9.12.2016)

Bovec, 18.11. 2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04,47/06,57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 ZUE,11/09 , 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (UPB2 Ur. list RS, št. 24/06, 126/07,65/08,8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,14/13) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Obrazec: Vloga za prijavo

Javni razpis je zaključen.

Bovec, 28.10.2016

Potencialne koristnike – upravičence do prijav po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec obveščamo, da je Občina Bovec za leto 2016 podaljšala rok za prijave na javne pozive po ukrepih 2.1-2.5 ter 3.2 z 28.10.2016 do 12.00 na 15.11.2016 do 12.00 ter za namen prijav po teh javnih pozivih dodatno namenila in razporedila proračunska sredstva v višini 6000 EUR, in sicer:

dodatna sredstva za ukrepe 2.1-2.5 znašajo 2000 EUR:

2.1 Nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2 Nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov
2.3 Nakup opreme – osnovnih sredstev
2.4 Stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje)
2.5 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij

dodatna sredstva za ukrep 3.2 znašajo 4.000 EUR:

3.2 Turistična infrastruktura/programi

Razpis je zaključen.

Javni pozivi po ukrepih 2.1 do 2.5. in 3.2
Tabela novega razdelilnika
Sklep Občinskega sveta Občine Bovec
Vloga in obrazci malo gospodarstvo in turizem

Bovec, 17.10.2016

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih  (URL  RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,– ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

 ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.

Bovec, 14.10.2016

Na podlagi 42. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 22/14), 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16), Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja

Javni razpis za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.

Razpisna dokumentacija za upravljanje žičniški naprav na smučišču Kanin

Obrazci za pripravo prijave na razpis za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin

 

  1. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (18.10.2016)
  2. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (19.10.2016)
  3. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (19.10.2016)
  4. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (21.10.2016)
  5. Pojasnilo koncedenta k razpisni dokumentaciji  (21.10.2016)

 

Razpis je zaključen.