Bovec, 28.10.2016

Potencialne koristnike – upravičence do prijav po Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec obveščamo, da je Občina Bovec za leto 2016 podaljšala rok za prijave na javne pozive po ukrepih 2.1-2.5 ter 3.2 z 28.10.2016 do 12.00 na 15.11.2016 do 12.00 ter za namen prijav po teh javnih pozivih dodatno namenila in razporedila proračunska sredstva v višini 6000 EUR, in sicer:

dodatna sredstva za ukrepe 2.1-2.5 znašajo 2000 EUR:

2.1 Nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2 Nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov
2.3 Nakup opreme – osnovnih sredstev
2.4 Stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje)
2.5 svetovalne storitve, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij

dodatna sredstva za ukrep 3.2 znašajo 4.000 EUR:

3.2 Turistična infrastruktura/programi

Razpis je zaključen.

Javni pozivi po ukrepih 2.1 do 2.5. in 3.2
Tabela novega razdelilnika
Sklep Občinskega sveta Občine Bovec
Vloga in obrazci malo gospodarstvo in turizem