Bovec, 17.10.2016

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih  (URL  RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,– ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

 ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.