PRISTOJNOSTI:

  • priprava prostorskih aktov občine
  • vodenje evidenc posegov v prostor
  • nudenje informacij občanom o namembnosti prostora in možnosti gradnje
  • priprava dokumentacije za posege v prostor in druge naloge iz področja za okolje in prostor

Miran Šušteršič

PRISTOJNOSTI:

  • spremljanje investicij na terenu
  • reševanje prostorske problematike občanov v odnosu do javnih površin
  • sodelovanje in nadzor z gospodarskimi javnimi službami in drugimi investitorji pri posegih v prostor

Dušan Čopi