Občinska uprava je občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Sestavljajo jo notranje organizacijske enote, ki jih ustanovi občinski svet z odlokom.

Občinska uprava deluje na naslovu Trg golobarskih žrtev 8, v Bovcu.