V uvodu so svetniki najprej potrdili dnevni red in nato v prvi točki zapisnik 17. redne seje, v drugi točki pa so obravnavali Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2016 in plan aktivnosti za leto 2017. Poročevalec je bil Rajko Leban – Goriška lokalna energetska agencija GOLEA. Sprejeli so sklep, da se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih in plan aktivnosti za leto 2017.

Sejo so v tretji točki nadaljevali z obravnavo Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2016, poročilo je podala finančna služba Občine Bovec, in sprejeli sklep, da se Zaključni račun sprejme.

V četrti točki so svetniki obravnavali Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017. V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2017 se spremeni drugi odstavek 12. člena in se glasi: Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec in največ do višine 100.000,00 EUR. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Svetniki so sprejeli sklep v takem besedilu.

V peti točki so svetniki izglasovali Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega  zavoda  Posoški razvojni center, v besedilu, da:

  1. člen

Občinski svet Občine Bovec soglaša, da se javni zavod Posoški razvojni center v letu 2017 zadolži za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi.

  1. člen

Javni zavod Posoški razvojni center se lahko v letu 2017 zadolži do skupne višine 100.000,00€.

  1. člen

Javni zavod Posoški razvojni center bo zagotovil sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov, in sicer iz nepovratnih sredstev Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za delovanje in projekte lokalne akcijske skupine LAS.

  1. člen

Sklep začne veljati po objavi Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017.

V šesti točki so svetniki obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec in so najprej potrdili, da Odlok sprejmejo po hitrem postopku. Sklep so svetniki sprejeli.

V sedmi točki je poročevalka, direktorica PRC Almira Pirih, podala poročilo PRC za leto 2016 in Letni delovni načrt za leto 2017. Svet je ugotovil, da se je seznanil s poročilom.

V osmi točki Letno poročilo LTO Bovec za leto 2016 in Program dela LTO Bovec za leto 2017 je poročilo podal direktor LTO Bovec Janko Humar. Odbor za gospodarstvo je predhodno podal pozitivno mnenje k poročilu za leto 2016. V Programu dela za leto 2017 je treba upoštevati, da se bo ta prenesel na novoustanovljeni skupni Javni zavod Turizem doline Soče, ki je bil v zadnjih dneh že registriran. Poročilo in program dela je svet potrdil.

V deveti točki so svetniki obravnavali Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017, ki za leto 2017 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, investicije ter investicijsko vzdrževanje ter višino in namen sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine. Namenjena so:

–  sofinanciranju  kulturnih  društev  in  drugih  neprofitnih  organizacij,  njihovih  kulturnih programov in projektov (ljubiteljska kulturna dejavnost),

–  sofinanciranju javnih zavodov s področja kulture,

–  financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena,

–  ohranjanju kulturne dediščine.

Za  uresničevanje  javnega  interesa  v  kulturi  se  iz  občinskega  proračuna  v  letu  2017

sofinancira dejavnosti (glej seznam v gradivu) v skupni višini 350.874,94€.

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec potrdi Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2017.

V deseti točki je Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017 podala Nevenka Kodeli Vučič. Svet je ugotovil, da se je seznanil s poročilom.

V enajsti točki so svetniki obravnavali Vlogo za podaljšanje pogodbe o najemu in upravljanju Avtodomskega postajališča Dvor Bovec do 30. 9.2017

Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k izrednemu podaljšanju veljavne pogodbe med lastnikom-upravljavcem Avtodomskega postajališča Dvor Bovec in njegovim najemnikom-uporabnikom do 30. 9. 2017, zaradi zagotavljanja nemotenega upravljanja v obdobju glavne poletne turistične sezone. Svetniki so potrdili predlog sklepa.

V dvanajsti točki Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turistična društva (po pravilu de minimis) so bili svetniki seznanjeni, da je bilo v letu 2016 porabljenih vseh razpolagajočih 26.000 EUR za namene spodbujanja malega gospodarstva in turizma. Najbolj aktualni in koriščeni ukrepi so 2.1-2.5 in 3.2, zanje so predvideni javni pozivi, ki so odprti do porabe sredstev. Občina Bovec je v prvotnem proračunu tej proračunski postavki namenila 20.000 EUR, zaradi izrednega zanimanja pa je jeseni po zaključku prvega roka 31. 8. 2016 odobrila dodatnih 6000 EUR subvencijskih sredstev, ki so se dodeljevali vlogam, prispelim od 1. 9. do 15. 11. 2016. Na prvem odpiranju vlog, prispelih na ukrepe 2.1-2.5 je bilo možno dodeliti delež 17,78 % upravičenih stroškov, na ukrep 3.2 pa delež 14,29 % upravičenih stroškov. Drugo odpiranje vlog se je nanašalo na vloge na javne razpise, za novo zaposlitev je bilo dodeljenih vseh 1700 EUR razpoložljivih sredstev, za izdelavo promocijskih gradiv je bilo dodeljenih vseh 30 % upravičenih stroškov. Tretje odpiranje vlog se je nanašalo na vloge na javni poziv, prispele po 31.8. (dodatni razpisani rok z dodatnimi sredstvi), vlogam na 2.1-2.5 je bilo dodeljeno 15,41 % delež upravičenih stroškov, vlogam na ukrep 3.2 pa 3,51 % delež upravičenih stroškov. V letu 2017 je na obeh proračunskih postavkah (4941 in 474) s proračunom sprejeta enaka višina predvidenih sredstev za dodeljevanje subvencij kot v letu 2016 (s povečanjem na PP 4941).

Za turistična društva (PP474) se opravi javni razpis v skladu z veljavnim pravilnikom po merilih ukrepa 3.3, za druge ukrepe (PP4941) pa se predlaga kot prikazano v razdelilniku v gradivu.

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec potrjuje razdelilnik za sofinanciranje malega gospodarstva in turizma ter turističnih društev, kot je podano z gradivom za 18. redno sejo, s tem da se rok za prijavo malega gospodarstva in turizma podaljša do 30. 9.

V trinajsti točki so obravnavali Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje kmetijstva (po pravilu skupinskih izjem) in Občinski svet Občine Bovec potrjuje razdelilnik.

Gradivo k vsem točkam je na voljo na spletni strani Občine Bovec: 18. redna seja – gradivo