Po programu Interreg Centralna Evropa je namen projekta z enotnim imenom oziroma kratico ARTISTIC sodelovanje za trajnostni razvoj naravnih in kulturnih virov v srednji Evropi, s posebnim poudarkom na izboljšanju zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in naravnih virov.  

Območje centralne Evrope je izredno bogato s kulturno dediščino stoletij zgodovine, umetnosti, religije in človekovih dejavnosti. Projekt pomeni izziv prepoznati, izbrati in ovrednotiti najbolj obetavno nesnovno kulturno dediščino (NKD), z namenom okrepiti identiteto in razvoj območja centralne Evrope. Po definiciji UNESCA za NKD razumemo prenašanje tradicije oziroma življenjskih izkušenj, kot so ustna izročila, uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, rituali, praznične prireditve, znanja in prakse v zvezi z naravo ter neskončnega znanja in veščin za proizvodnjo tradicionalnih obrti, podedovanih od naših prednikov na naše potomce.

Pomanjkanje finančnih virov  ter znanja izvajalcev in državljanov za izpolnjevanje finančnih pričakovanj za razvoj in upravljanje kulturnih projektov imajo pogosto za posledico pomanjkanje trajnosti. Program ARTISTIC namerava prispevati k izboljšanju razmerij med kulturnimi subjekti, državljani in finančnimi operaterji. Glavni namen je nudenje podpore vsem zastavljenim ciljem in nalogam (državljanov, kulturnih in lokalnih operaterjev, finančnih operaterjev) za izboljšanje kakovosti njihovega delovanja, z namenom ovrednotenja kulturne dediščine in zagotovitve njenega trajnostnega razvoja.

Skupna vrednost projekta je nekaj nad 2,7 milijona evrov, delež sofinanciranja je odvisen od upravičenega območja in znaša 80 do 85 % upravičenih stroškov. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz devetih evropskih držav. Med njimi je tudi Občina Bovec, katere projekt  je vreden 201.300,00€. Občina Bovec je upravičena do sofinanciranja 85% upravičenih stroškov, njena soudeležba znaša 30.195,00€.

Občina Bovec bo vključena v vse faze projekta. Ob sodelovanju v dejavnostih upravljanja in komuniciranja bo s projektom analizirala socialne, finančne in kulturne vidike lokalnega območja za izdelavo mednarodne strategije NKD. Sodelovanje v tem projektu bo Občini Bovec omogočilo identifikacijo in valorizacijo tradicionalnih rokodelskih dejavnosti, spretnosti in lokalne dejavnosti, z namenom potencialnega finančnega razvoja. Občina Bovec prek projekta Artistic namerava izvesti usposabljanja za izdelavo tradicionalnih izdelkov s poudarkom na uporabnih lesenih izdelkih, kot na primer usposabljanje za izdelavo lesene kritine, ki bi mu lahko sledilo pilotno prekrivanje enega sakralnega (skodle) in enega profanega objekta (šinkelni), usposabljanje za izdelavo uporabnih lesenih predmetov, npr. večnamenskih obodnih škatel, lesenih žlic, kamb…, vse na način »learning by doing«. Možna je širitev tudi na usposabljanje za izdelavo drugih tradicionalnih uporabnih izdelkov,  npr. s področja stavbarstva – izdelovanje suhih zidov – »mirov«, ki je prav tako pomemben element bovške kulturne krajine.

Zapisal: MILAN ŠTULC